Ägarpolicy

För fondandelsägare i 10TEN Kvanthedge

Utifrån fondens förutsättningar ska rösträtter utövas i andelsägarnas gemensamma intresse. 10TEN ska, där så är motiverat utifrån andelsägarnas intresse, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i bolag där fonden hör till de större ägarna och/eller 10TEN av andra skäl bedömer det som väsentligt för fondens avkastning. Rösträtter får endast utövas i enlighet med den berörda fondens mål och placeringsinriktning och med beaktande av fondens placeringshorisont.

10TEN ska löpande bevaka relevanta företagshändelser. 10TEN har dock i normalfallet inte ambitionen att utöva aktivt ägarskap, det vill säga ägarskap som syftar till direkt påverkan av bolagets skötsel. 10TEN ska därför vanligtvis inte engagera sig aktivt i bolagets val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp, samgåenden eller överlåtelse av verksamhetsgrenar.

10TEN ska alltid verka för att bolag där fonden hör till de större ägarna och/eller 10TEN av andra skäl bedömer det som väsentligt för fondens avkastning agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

10TEN ska normalt handla självständigt i förhållande till de bolag i vilka fonden är ägare. 10TEN ska också värna om sin handlingsfrihet att som investerare öka, minska eller avveckla fondens innehav.

Stanna i komfortzonen

Nu startar vi fonden 10TEN Kvanthedge. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som sänker handelsrisken ytterligare.

Teckna andelar