Riskinformation

Om 10TEN Kvanthedge

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i 10TEN att säkerställa att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige.

Det finns inga garantier för att en investering i 10TEN Fonder inte kan leda till förlust, även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i 10TEN Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i 10TEN Fonder återfår hela det insatta kapitalet.

Den här webbplatsen skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i 10TEN Fonder. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i 10TEN Fonder och de risker som är förknippade därmed.

Stanna i komfortzonen

Nu startar vi fonden 10TEN Kvanthedge. Fonden har en tydlig lågriskprofil och använder vår egen matematiska modell som sänker handelsrisken ytterligare.

Teckna andelar