Frågor och svar

Om att investera i 10TEN Kvanthedge

Hur investerar jag i fonden 10TEN Kvanthedge?

Genom att fylla i och sända in teckningsanmälan och tillhörande kundfrågeformulär anmäler du dig för teckning av fondandelar i 10TEN Kvanthedge. Var alltid noga med att läsa fondfaktabladet (basfakta om fonden) innan du bestämmer dig för en investering. Detta för att du som investerare ska förstå din investering och kunna avgöra om fonden passar just dig. Mer information finns i informationsbroschyren.

shopping_cart

Här ser du vilka banker och fondmäklare som förmedlar 10TEN Kvanthedge.

Teckna andelar

Hur går det för 10TEN Kvanthedge?

Följ statistik och utveckling för 10TEN Kvanthedge på Hedgenordic.

Vilken är den minsta investeringen i fonden?

100 kr.

Kan jag månadsspara i fonden?

Javisst kan du månadsspara i fonden. Minsta belopp är 100 kr/månad. Detta gör du genom att fylla i dokumentet rörande månadssparande.

Vad menas med tilläggsinvestering?

En tilläggsinvestering är om du som kund önskar att investera mer i fonden. Detta görs genom att fylla i blanketten tilläggsinvestering.

När kan jag investera i fonden?

Du kan när som fylla i en teckningsanmälan och sända in till 10TEN Fonder AB. Tilldelning av fondandelar sker en gång per vecka. Tilldelningen sker varje onsdag och teckningsanmälan ska senast vara 10TEN tillhanda klockan 15:00 varje helgfri tisdag.

Kan jag sälja mina fondandelar och hur gör jag det?

Genom att fylla i blanketten begäran om inlösen och sända in till 10TEN Fonder begär du att sälja dina andelar. Detta görs till aktuell NAV-kurs. Begäran om inlösen skall vara 10TEN tillhanda senast klockan 15:00 varje helgfri tisdag. Kommer begäran om inlösen in efter klockan 15:00 kommer försäljningen först ske nästkommande vecka.

Du kan också sälja dina andelar via den förmedlare du köpte av. Se vilka som förmedlar 10TEN Kvanthedge på sidan teckna andelar.

Vad är NAV-kurs?

NAV står för nettoandelsvärde (på engelska Net Asset Value). Värdet på en fondandel beräknas som fonders alla tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader dividerat med antalet andelar.

Vad är diversifiering?

Att minska risken i en värdepappersportfölj genom att placeringar sprids, exempelvis på många olika värdepapper, med investeringar i både aktier och obligationer och/eller med en stor geografisk spridning.

Vad är förvaltningsavgift?

Ersättning till fondbolaget för förvaltning, administration, förvaring, information och distribution.

Vad är ett fondbolag?

Ett fondbolag är ett svenskt aktiebolag som förvaltar förmögenheten i en fond. Ett fondbolag kan ha flera fonder knutna till sig.

Vad är en hedgefond?

Hedge är ett engelskt ord som betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagande genom att använda flera olika instrument. Hedgefonder är specialfonder och har därmed en friare placeringsinriktning än värdepappersfonder. Många hedgefonder försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

Vad är omsättningshastighet?

Omsättningshastigheten är andelen köpta eller sålda värdepapper i förhållande till fondförmögenheten under den senaste tolvmånadersperioden.

Vad är en specialfond?

Specialfonder är fonder som har tillstånd från Finansinspektionen att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder.

Vad är standardavvikelse?

Standardavvikelse är ett mått på en fonds risk. Den speglar volatiliteten, dvs svängningarna i avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Vad är en statsskuldsväxel?

Ett räntebärande värdepapper med en löptid på upp till ett år. Stadsskuldväxlar ges ut av staten.

Vad är sharpekvot?

Ett mått på fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk.

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En hög volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för sparalternativen med lägre variationer.

Vad är årlig avgift och hur stor är den i 10TEN Kvanthedge?

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. 10TEN Fonder tar en årlig avgift om 0,8%.

Vad är prestationsbaserat arvode?

Prestationsbaserat arvode är en vinstdelning som 10TEN Fonder AB erhåller vid lyckosam förvaltning. Vi anser att vi hellre tar en rättvis årlig avgift och fokuserar på en god förvaltning där vi tar en del av vinsten om det går bra.

Fondfaktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser

Hur håller jag mig uppdaterad om fonden 10TEN Kvanthedge?

Enkelt, du fyller i namn och mejladress här.